top of page

ALGEMENE VOORWAARDEN Sip & Paint

Organisator van ‘Sip & Paint’ workshop is Smaak van Rotterdam (Blended B.V. KvK 89385683). Bereikbaar op contact@smaakvanrotterdam.com.

 

1.     Definities

In deze algemene voorwaarden wordt gesproken over de deelnemer, waaronder wordt verstaan  degene die een ticket koopt voor het deelnemen aan de Sip & Paint workshop. Smaak van Rotterdam is de aanbieder van de workshop, ook wel organisator. De docenten zijn externe kunstenaars. Aankoop van impliceert aanvaarding van de toepasselijkheid van deze voorwaarden.

 

2.     Deelname

a.      Deelname aan de workshop is pas definitief wanneer een ticket is aangekocht en de ticketkosten zijn bijgeschreven op de bankrekening van Smaak van Rotterdam. Op het webformulier staat vermeld welk bedrag vooraf voldaan moet zijn.

b.      Per workshop is een beperkt aantal plaatsen beschikbaar. Het aantal is 50 deelnemers per activiteit, zolang dit niet nadrukkelijk anders is aangegeven.

c.      Zodra een activiteit volgeboekt is, wordt de inschrijving gesloten en is het niet meer mogelijk deel te nemen.

d.      Smaak van Rotterdam bevestigt aankoop ticket en deelname steeds schriftelijk per e-mail.

 

 

3.     Deelnamekosten

Bij aankoop ticket door middel van het online formulier via de website zijn de kosten per ticket exclusief eventuele kosten van betaalproviders.

Smaak van Rotterdam behoudt zich altijd het recht voor om workshops bij herhaling inhoudelijk of prijstechnisch aan te passen. Voor zover niet anders aangegeven zijn alle vermelde prijzen inclusief 9% BTW.

 

4.     Betaling

a.      De deelnemer betaalt direct online bij aankoop ticket, of bij het inschrijven op locatie per pinpas.

b.      Smaak van Rotterdam behoudt zich het recht voor deelnemer de toegang tot de workshop te weigeren indien niet aan de betalingsverplichting is voldaan.

 

5.     Annulering of wijziging

a. Voor de Sip & Paint tickets geldt géén bedenktijd, en kunnen na aankoop niet worden geannuleerd of gerestitueerd.
Volgens Europese regels geldt er geen wettelijke bedenktijd op evenementtickets met een bepaalde datum.

b. Bij hinder is het mogelijk om ticket aan iemand anders te geven, uiterlijk 2 dagen voor aanvang workshop dient dit te worden gecommuniceerd met Smaak van Rotterdam. 
 

 

6.     Annulering door organisator

Smaak van Rotterdam behoudt zich het recht voor om voor aanvang van de cursus deze te annuleren wegens onvoldoende deelname, ziekte of een andere vorm van overmacht. In dat geval zal de klant per e-mail een annuleringsbericht ontvangen en het gehele bedrag voor de cursus terug kunnen ontvangen.


 

7.     Vervanging van de docent

Smaak van Rotterdamis te allen tijde gerechtigd een door haar met de uitvoering van de workshop belaste docent te vervangen door een andere docent.

 

8.     Aansprakelijkheid van de deelnemer

Gereedschap dat ter beschikking staat van deelnemer en blijft te allen tijde eigendom van Smaak van Rotterdam. Materialen die ter beschikking staan van deelnemer en blijven te allen tijde eigen- dom van Smaak van Rotterdam. De deelnemer dient zorgvuldig om te gaan met ter beschikking gestelde materialen en gereedschap. Door de deelnemer aangebrachte schade aan gereedschap en bezittingen van Smaak van Rotterdam zullen worden verhaald op de deelnemer, op basis van vervangingswaarde of herstelkosten.

 

9.     Aansprakelijkheid van Smaak van Rotterdam

a.      Smaak van Rotterdam is niet aansprakelijk voor enige schade aan of vermissing van persoonlijke eigendommen of persoonlijk letsel dat veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een workshop of schade door de annulering van een workshop of evenement, tenzij Smaak van Rotterdam opzet of grove schuld kan worden verweten.

b.      Indien Smaak van Rotterdam op enig moment ondanks het bepaalde in lid a wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal de betaalde workshop- of arrangementskosten. Indirecte schade wordt niet vergoed.

 

10.   Toepasselijk recht

Op alle rechten, verplichtingen, offertes, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden Workshops, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Indien één of meer van de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Smaak van Rotterdam in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoor- schrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en worden vervangen door een door Smaak van Rotterdam vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.

Alle geschillen die eventueel tussen partijen ontstaan naar aanleiding van een offerte, algemene aanbieding, (rechts)handeling, overeenkomst en dergelijke, waarop deze voorwaar- den van toepassing zijn of naar aanleiding van overeenkomsten die hieruit voortvloeien, worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter te Rotterdam. tenzij de wet anders voor- schrijft.

 

15. Privacy

Gegevens die verstrekt worden door deelnemer worden enkel gebruikt voor uitvoering van de workshop. Verstrekte gegevens worden niet gedeeld met derden.

bottom of page